Studium wykonalności inwestycji

Biuro rachunkowe OPTIMUM FINANSE oferuje usługi konsultingowe, których przedmiotem są studia wykonalności przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych, obejmujące swym zakresem kompleksową analizę i ocenę opłacalności tych projektów.

Rozwój projektu inwestycyjnego od wstępnego pomysłu do jego eksploatacji obejmuje cykl trzech faz: przedinwestycyjną, inwestycyjną i operacyjną. Każda z tych faz dzieli się na poszczególne etapy, z których każdy obejmuje ważne działania konsultingowe, inżynieryjne i przemysłowe.

Studium wykonalności inwestycji (feasibility study) sporządzane jest w celu dostarczenia wszelkich niezbędnych danych do podjęcia prawidłowej decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu przedsiębiorcy – inwestorowi, jaki również instytucji finansującej, która będzie finansować realizowany projekt.

Studium wykonalności inwestycji standardowo składa się z następujących elementów:

  • ogólnej charakterystyki przedsięwzięcia inwestycyjnego; geneza, koncepcja projektu i jego realizacji, uzasadnienie jego celowości oraz znaczenia projektu dla realizowanej strategii
  • szczegółowej informacji o planowanym przedsięwzięciu; opis projektu, opis uwarunkowań technicznych, technologicznych, rynkowych, organizacyjnych, źródeł finansowania projektu oraz oczekiwanych efektów w wyniku jego realizacji
  • analizy marketingowej; analiza rynku i jego segmentacji, analiza istniejącej i przyszłej konkurencji, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza SWOT, analiza PEST, określenie perspektyw i kierunków rozwoju rynku, na którym funkcjonuje lub będzie funkcjonować przedsiębiorstwo
  • założeń marketingowych; opracowanie strategii "marketing-mix"
  • oszacowania nakładów niezbędnych do realizacji projektu; nakłady materialne i niematerialne, zasobów ludzkich (dostępności, jakości, intelektualne), techniczne, technologiczne, majątku, systemu organizacji i zarządzania
  • opracowania założeń planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego; opis metody prognozowania, opracowanie założeń finansowych do prognozy rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilansu, opis charakterystyki wybranej metody oceny opłacalności projektu
  • biznes planu; opracowanie planu finansowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie wariantowej symulacji sprawozdań finansowych
  • oceny efektywności przedsięwzięcia; opracowanie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • oszacowania zagrożeń i czynników ryzyka; wyspecyfikowanie możliwych zagrożeń i czynników ryzyka, jakie mogą wystąpić w przyszłości oraz prognozowanie ich wpływu na powodzenie realizacji projektu, analizy wrażliwości projektu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych; opracowanie analizy uwzględniającej projekcję zmian uwarunkowań zewnętrznych różnych istotnych dla powodzenia przedsięwzięcia czynników
  • scenariuszy realizacji przedsięwzięcia; opracowanie scenariuszy w wersji prawdopodobnej, pesymistycznej i optymistycznej, uwzględniających wyszacowane wcześniej czynniki ryzyka, zagrożenia oraz czynniki powodzenia

Zakres wykonywanego przez nas opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów studium wykonalności przedsięwzięcia uzależniony jest od jego złożoności i specyfiki, jak również od celu sporządzenia opracowania i od indywidualnych oczekiwań Klienta.

Kontakt

ul. B. Krzywoustego 14/12 (wejście -ul.Kos.Gdyńskich)
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.com