Biznes plany

Biuro rachunkowe OPTIMUM FINANSE zajmuje się kompleksowym opracowywaniem biznes planów, dotyczących różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych.
Biznes plan jest długofalowym i całościowym planem działalności gospodarczej organizacji lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, który sporządzony jest w oparciu o kompleksową ocenę sytuacji strategicznej firmy. Biznes plan stanowi dokument planistyczny, w którym opisane są cele organizacji lub przedsięwzięcia, sposób osiągnięcia zawartych celów oraz niezbędne zasoby i środki przeznaczone do ich realizacji w rozpatrywanym horyzoncie czasowym. Jest narzędziem, przedstawiającym w jasny i czytelny sposób nakreślone cele i strategie działania firmy.

Biznes plan składa się z między innymi z analizy strategicznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia (zazwyczaj jest to analiza SWOT), opisu planowanych przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycyjnych, prognozy sprawozdania finansowego z działalności, a także z prognozy opłacalności projektu inwestycyjnego.

Analiza strategiczna SWOT obejmuje:

  • analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa, która prezentuje jego wewnętrzne zasoby na tle uwarunkowań zewnętrznych - konkurencji; ukazuje ona mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
  • analizę zewnętrzną, która prezentuje otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo; ukazuje obecne i przyszłe szanse i zagrożenia, wynikające z otoczenia przedsiębiorstwa

Biznes plan można przygotowywać w bliskim horyzoncie planistycznym na okres do 2 lat lub w horyzoncie perspektywicznym na okres od 2 do 5 lat. Jednakże ze względu na dużą dynamikę współczesnej gospodarki – duży postęp techniczny i technologiczny, zmiany prawne, społeczne, zmiany uwarunkowań ekonomicznych – zazwyczaj biznes plan przygotowywany jest na okres do 3 lat.

Biznes plan stanowi zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Służy do oceny opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Udziela odpowiedzi na pytania, czy planowana inwestycja będzie rentowna i czy pozwoli na spłatę kredytu w przypadku jego zaciągnięcia.

Biznes plan jest dokumentem nieodzownym w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację działalności gospodarczej, przedsięwzięcia gospodarczego lub przedsięwzięcia inwestycyjnego od innych inwestorów, banków lub z funduszy Unii Europejskiej.

Kontakt

ul. B. Krzywoustego 14/12 (wejście -ul.Kos.Gdyńskich)
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.com