Księgowość

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, w tym w szczególności znajomości podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), podatku VAT, ustawy o rachunkowości oraz zasad rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Niezbędna jest również znajomość prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, obowiązków wobec PFRON oraz innych instytucji.

Wymaga to od przedsiębiorcy zatrudnienia wielu specjalistów posiadających szeroki zasób wiedzy z różnych dziedzin działalności. Niesie to za sobą konieczność posiadania pracowników w pionie finansowo-księgowym, ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia, szkoleń, a także zakupu i aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego oraz literatury fachowej.

Biuro rachunkowe Optimum Finanse oferuje Państwu usługi outsourcingu księgowości, które obejmują prowadzenie:

 1. Ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość), zgodnie z zasadami Rachunkowości określonymi w ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w tym:
  • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
  • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów, sporządzenie ich aktualizacji
  • weryfikacja dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych (własnych i obcych) pod względem rachunkowo-podatkowym
  • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
  • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje sprzedaży i zakupów)
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
  • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
  • prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i innymi organami podatkowymi, w tym PFRON
  • prowadzenie rozrachunków tytułem należności i zobowiązań
  • sporządzanie sprawozdawczości dla GUS i NBP
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
  • sporządzanie sprawozdawczości dla Zarządu i Rady Nadzorczej
  • prowadzenie obsługi audytu zewnętrznego i kontroli przeprowadzanych przez US, ZUS, PFRON oraz inne instytucje
  • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 2. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym:
  • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
  • sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
  • obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
  • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
  • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
  • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R
 3. Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym:
  • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
  • sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
  • obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
  • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
  • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
  • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

 

Kontakt

ul. Krzywoustego 14/12
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.pl